Algmeene voorwaarden

 1. De natuurlijke personen die de overeenkomst ondertekenen voor een rechtspersoon zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen van deze rechtspersoon wanneer deze terzake in gebreke zou blijven, in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard.
 2. Klachten of bezwaren nopens de gedane leveringen of uitgevoerde werken dienen te worden gedaan binnen de acht dagen na levering of prestaties, om met geldigheid te kunnen onderzocht worden.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van Spranco-Matic BVBA totdat ze volledig betaald zijn, ook na verwerking van de materialen.  De bouwheer staat evenwel in voor de verzekering van deze materialen tegen brand- en stormschade vanaf het ogenblik dat deze materialen op de werf werden geleverd.
 4. De prijs wordt overeengekomen en vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.  Iedere factuur is betaalbaar ten huize van de aannemer.  Indien een factuur niet betaald wordt binnen de 14 dagen na factuurdatum, zal een intrest van 12 %  op jaarbasis aangerekend worden, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur. Iedere laattijdige betaling van een factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich meebrengen dat de bouwheer/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding moet betalen die gelijk is aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125.  De facturatie gebeurt naargelang de vordering der werken.  Indien de factuur vergezeld wordt van een eventuele vorderingsstaat, wordt de factuur aanzien als zijnde aanvaard indien deze niet binnen 5 werkdagen na datum wordt geprotesteerd.
 5. Indien na controle van de solvabiliteit van de opdrachtgever blijkt dat deze niet solvabel is, wordt een bankgarantie door de opdrachtgever gegeven aan de aannemer.  Indien echter geen bankwaarborg kan worden geleverd, staat het de aannemer vrij om de overeenkomst uit te voeren dan wel deze te beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 6. Indien de facturen na hun uitgifte niet betaald werden, mag de aannemer van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de werken stopzetten en alle materialen evacueren zonder dat de bouwheer  een vergoeding mag vragen wegens achterstand in de uitvoering van de werken.  De aannemer zal de werken pas hervatten na de nodige garanties op het integraal contractbedrag, verkregen te hebben.  Bij laattijdige betalingen, vervallen alle boetes welke bedongen zijn voor laattijdigheid in de bijzondere en algemene voorwaarden.  De aannemer behoudt zicht uitdrukkelijk het recht de werken slechts te hervatten, zelfs na volledige betaling, dan na de herbevoorrading van de werf, volgens de mogelijkheden van de leveranciers.
 7. De vertegenwoordigers en/of handelsafgevaardigden van de aannemer handelen slechts als tussenpersoon en zijn niet bevoegd akkoorden af  te sluiten tussen de aannemer en de bouwheer/opdrachtgever.  Ze zijn dan ook niet gemachtigd om voorschotten of eender welke betaling in ontvangst te nemen, behalve met uitdrukkelijke toelating van de aannemer.
 8. Alle werken welke niet in het lastenboek/contract opgenomen werden, worden beschouwd als meerwerken.
 9. De aannemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de fouten of beschadigingen begaan door andere aannemers welke gelijktijdig op de werf werkzaam zijn.  In dit geval moet de bouwheer wel de uitgevoerde werken betalen en moet de aannemer geen schadevergoedingen betalen.
 10. Indien bij de aanvang der werken of tijdens de werken blijkt dat het terrein in zulkdanige toestand verkeert dat de aannemer niet behoorlijk zijn opdracht kan vervullen en dat voorafgaand graaf- en/of wegeniswerk uitgevoerd moet worden, wordt de begindatum of datum van verderzetting van de werken verschoven en dient de aannemer zijn verbintenis niet na te komen.  Wanneer de staat van het terrein het toelaat dat de aannemer zijn werken uitvoert, zal een nieuwe aanvangsdatum overeengekomen worden tussen de aannemer en architekt of bouwheer.
 11. Alle ondergrondse hindernissen welke niet in het lastenboek beschreven staan en welke niet voorafgaandelijk door de bouwheer werden bekend gemaakt aan de aannemer, kunnen niet ten laste gelegd worden van de aannemer.
 12. Bij aanvang der werken door de aannemer, dienen de nodige voorzieningen als water en electriciteit voorzien te zijn op de werf.  Deze voorzieningen moeten tijdig door de bouwheer worden aangevraagd.
 13. In geval van achterstand in de uitvoering der werken te wijten aan de aannemer, zal deze een som per werkdag betalen, die voorafgaandelijk in het kontrakt onder bijzondere voorwaarden werd vastgelegd.  Deze boete bedraagt maximaal 5 % van het totale kontraktbedrag.  Deze som is slechts verschuldigd nadat de aannemer wegens laattijdigheid per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld op de dag dat deze ingaat.
 14. Alle betwistingen betreffende huidige overeenkomst en haar gevolgen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van Turnhout.  Het kontrakt is onderwopen aan de Belgische wetgeving.
 15. Speciaal bestelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.
 16. Afgehaalde materialen, niet geïnstalleerd door Spranco-Matic, vallen niet onder garantie.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door Spranco-Matic BVBA  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@spranco-matic.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Spranco-Matic met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Spranco-Matic kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Spranco-Matic is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Spranco-Matic is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Spranco-Matic. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Spranco-Matic. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu